GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.3 FPS
1080p
82.2 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
57.5 FPS
2160p
24.2 FPS
2160p
27.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.3 FPS
1080p
117.2 FPS
1440p
69.6 FPS
1440p
76.5 FPS
2160p
33.2 FPS
2160p
36.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.3 FPS
1080p
138.2 FPS
1440p
96.6 FPS
1440p
103.5 FPS
2160p
49.2 FPS
2160p
52.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.3 FPS
1080p
184.2 FPS
1440p
155.6 FPS
1440p
162.5 FPS
2160p
95.2 FPS
2160p
98.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn