GTX 1660 So với RX 590 - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.3 FPS
1080p
64.0 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
44.8 FPS
2160p
24.2 FPS
2160p
21.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.3 FPS
1080p
99.0 FPS
1440p
69.6 FPS
1440p
63.8 FPS
2160p
33.2 FPS
2160p
30.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.3 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
96.6 FPS
1440p
90.8 FPS
2160p
49.2 FPS
2160p
46.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.3 FPS
1080p
166.0 FPS
1440p
155.6 FPS
1440p
149.8 FPS
2160p
95.2 FPS
2160p
92.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn