GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
87.1 FPS
1440p
54.0 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
26.0 FPS
2160p
29.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.0 FPS
1080p
122.1 FPS
1440p
73.0 FPS
1440p
80.0 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
38.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.0 FPS
1080p
143.1 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
107.0 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
54.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.0 FPS
1080p
189.1 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
166.0 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
100.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn