RX VEGA 6 So với GTX 960M - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.7 FPS
1080p
22.1 FPS
1440p
6.1 FPS
1440p
15.5 FPS
2160p
2.9 FPS
2160p
7.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.7 FPS
1080p
57.1 FPS
1440p
25.1 FPS
1440p
34.5 FPS
2160p
11.9 FPS
2160p
16.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.7 FPS
1080p
78.1 FPS
1440p
52.1 FPS
1440p
61.5 FPS
2160p
27.9 FPS
2160p
32.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.7 FPS
1080p
124.1 FPS
1440p
111.1 FPS
1440p
120.5 FPS
2160p
73.9 FPS
2160p
78.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn