RX VEGA 6 So với R9 M280X - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.7 FPS
1080p
22.5 FPS
1440p
6.1 FPS
1440p
15.7 FPS
2160p
2.9 FPS
2160p
7.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.7 FPS
1080p
57.5 FPS
1440p
25.1 FPS
1440p
34.7 FPS
2160p
11.9 FPS
2160p
16.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.7 FPS
1080p
78.5 FPS
1440p
52.1 FPS
1440p
61.7 FPS
2160p
27.9 FPS
2160p
32.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.7 FPS
1080p
124.5 FPS
1440p
111.1 FPS
1440p
120.7 FPS
2160p
73.9 FPS
2160p
78.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn