RX 590 So với GTX 980 Ti - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.0 FPS
1080p
65.7 FPS
1440p
44.8 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
21.5 FPS
2160p
22.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
100.7 FPS
1440p
63.8 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
30.5 FPS
2160p
31.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.0 FPS
1080p
121.7 FPS
1440p
90.8 FPS
1440p
92.0 FPS
2160p
46.5 FPS
2160p
47.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
167.7 FPS
1440p
149.8 FPS
1440p
151.0 FPS
2160p
92.5 FPS
2160p
93.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn