RX 570 So với R9 390X - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 390X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 390X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
51.1 FPS
1080p
52.1 FPS
1440p
35.8 FPS
1440p
36.5 FPS
2160p
17.2 FPS
2160p
17.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
86.1 FPS
1080p
87.1 FPS
1440p
54.8 FPS
1440p
55.5 FPS
2160p
26.2 FPS
2160p
26.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.1 FPS
1080p
108.1 FPS
1440p
81.8 FPS
1440p
82.5 FPS
2160p
42.2 FPS
2160p
42.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.1 FPS
1080p
154.1 FPS
1440p
140.8 FPS
1440p
141.5 FPS
2160p
88.2 FPS
2160p
88.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn