R9 M280X So với RX 470 Mobile - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 470 Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 470 Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
22.5 FPS
1080p
31.8 FPS
1440p
15.7 FPS
1440p
22.3 FPS
2160p
7.6 FPS
2160p
10.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.5 FPS
1080p
66.8 FPS
1440p
34.7 FPS
1440p
41.3 FPS
2160p
16.6 FPS
2160p
19.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.5 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
61.7 FPS
1440p
68.3 FPS
2160p
32.6 FPS
2160p
35.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.5 FPS
1080p
133.8 FPS
1440p
120.7 FPS
1440p
127.3 FPS
2160p
78.6 FPS
2160p
81.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn