R9 M280X So với HD 7970M - Monster Hunter: World Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Monster Hunter: World So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7970M với i7-2600K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7970M with i7-2600K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
22.5 FPS
1080p
23.1 FPS
1440p
15.7 FPS
1440p
16.2 FPS
2160p
7.6 FPS
2160p
7.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.5 FPS
1080p
58.1 FPS
1440p
34.7 FPS
1440p
35.2 FPS
2160p
16.6 FPS
2160p
16.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.5 FPS
1080p
79.1 FPS
1440p
61.7 FPS
1440p
62.2 FPS
2160p
32.6 FPS
2160p
32.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.5 FPS
1080p
125.1 FPS
1440p
120.7 FPS
1440p
121.2 FPS
2160p
78.6 FPS
2160p
78.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2600K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn