GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
46.5 FPS
1080p
52.8 FPS
1440p
36.1 FPS
1440p
41.0 FPS
2160p
22.7 FPS
2160p
25.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.5 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
55.1 FPS
1440p
60.0 FPS
2160p
31.7 FPS
2160p
34.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.5 FPS
1080p
108.8 FPS
1440p
82.1 FPS
1440p
87.0 FPS
2160p
47.7 FPS
2160p
50.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.5 FPS
1080p
154.8 FPS
1440p
141.1 FPS
1440p
146.0 FPS
2160p
93.7 FPS
2160p
96.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn