GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.0 FPS
1080p
56.0 FPS
1440p
39.0 FPS
1440p
43.6 FPS
2160p
24.0 FPS
2160p
27.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.0 FPS
1080p
91.0 FPS
1440p
58.0 FPS
1440p
62.6 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
36.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.0 FPS
1080p
112.0 FPS
1440p
85.0 FPS
1440p
89.6 FPS
2160p
49.0 FPS
2160p
52.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.0 FPS
1080p
158.0 FPS
1440p
144.0 FPS
1440p
148.6 FPS
2160p
95.0 FPS
2160p
98.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn