GTX 1650 SUPER So với GTX 1060 6GB - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1650 SUPER với i7-8700K và GTX 1060 6GB với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.9 FPS
1080p
35.1 FPS
1440p
31.5 FPS
1440p
27.3 FPS
2160p
20.0 FPS
2160p
17.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.9 FPS
1080p
70.1 FPS
1440p
50.5 FPS
1440p
46.3 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
26.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.9 FPS
1080p
91.1 FPS
1440p
77.5 FPS
1440p
73.3 FPS
2160p
45.0 FPS
2160p
42.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.9 FPS
1080p
137.1 FPS
1440p
136.5 FPS
1440p
132.3 FPS
2160p
91.0 FPS
2160p
88.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn