RX VEGA 6 So với GTX 960M - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
5.6 FPS
1080p
14.2 FPS
1440p
4.3 FPS
1440p
11.1 FPS
2160p
2.7 FPS
2160p
6.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.6 FPS
1080p
49.2 FPS
1440p
23.3 FPS
1440p
30.1 FPS
2160p
11.7 FPS
2160p
15.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.6 FPS
1080p
70.2 FPS
1440p
50.3 FPS
1440p
57.1 FPS
2160p
27.7 FPS
2160p
31.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.6 FPS
1080p
116.2 FPS
1440p
109.3 FPS
1440p
116.1 FPS
2160p
73.7 FPS
2160p
77.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn