RX VEGA 6 So với R9 M280X 2GB - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
5.6 FPS
1080p
13.8 FPS
1440p
4.3 FPS
1440p
10.7 FPS
2160p
2.7 FPS
2160p
6.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
40.6 FPS
1080p
48.8 FPS
1440p
23.3 FPS
1440p
29.7 FPS
2160p
11.7 FPS
2160p
15.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.6 FPS
1080p
69.8 FPS
1440p
50.3 FPS
1440p
56.7 FPS
2160p
27.7 FPS
2160p
31.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.6 FPS
1080p
115.8 FPS
1440p
109.3 FPS
1440p
115.7 FPS
2160p
73.7 FPS
2160p
77.8 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn