RX 570 So với GTX 970 - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và GTX 970 với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K GTX 970 with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
32.9 FPS
1080p
31.8 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
24.7 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
15.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.9 FPS
1080p
66.8 FPS
1440p
44.6 FPS
1440p
43.7 FPS
2160p
25.1 FPS
2160p
24.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
88.9 FPS
1080p
87.8 FPS
1440p
71.6 FPS
1440p
70.7 FPS
2160p
41.1 FPS
2160p
40.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.9 FPS
1080p
133.8 FPS
1440p
130.6 FPS
1440p
129.7 FPS
2160p
87.1 FPS
2160p
86.5 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn