R9 M280X So với HD 7970M - Metro Exodus Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Metro Exodus So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và HD 7970M với i7-2600K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K HD 7970M with i7-2600K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
14.4 FPS
1080p
14.8 FPS
1440p
11.2 FPS
1440p
11.5 FPS
2160p
7.1 FPS
2160p
7.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
49.4 FPS
1080p
49.8 FPS
1440p
30.2 FPS
1440p
30.5 FPS
2160p
16.1 FPS
2160p
16.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
70.4 FPS
1080p
70.8 FPS
1440p
57.2 FPS
1440p
57.5 FPS
2160p
32.1 FPS
2160p
32.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.4 FPS
1080p
116.8 FPS
1440p
116.2 FPS
1440p
116.5 FPS
2160p
78.1 FPS
2160p
78.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-2600K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn