GTX 550 Ti So với HD 6850 - League of Legends Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


League of Legends So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 550 Ti với i7-2600K và HD 6850 với i7-975 - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 550 Ti with i7-2600K HD 6850 with i7-975

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
73.3 FPS
1080p
95.8 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
53.3 FPS
2160p
16.3 FPS
2160p
21.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.3 FPS
1080p
130.8 FPS
1440p
59.8 FPS
1440p
72.3 FPS
2160p
25.3 FPS
2160p
30.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.3 FPS
1080p
151.8 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
99.3 FPS
2160p
41.3 FPS
2160p
46.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
175.3 FPS
1080p
197.8 FPS
1440p
145.8 FPS
1440p
158.3 FPS
2160p
87.3 FPS
2160p
92.3 FPS

Compare i7-2600K vs i7-975


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn