RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
31.6 FPS
1440p
76.0 FPS
1440p
23.3 FPS
2160p
39.0 FPS
2160p
12.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
66.6 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
42.3 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
21.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
87.6 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
69.3 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
37.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.0 FPS
1080p
133.6 FPS
1440p
181.0 FPS
1440p
128.3 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
83.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn