RTX 2070 SUPER So với RTX 2070 - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.0 FPS
1080p
130.0 FPS
1440p
76.0 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
39.0 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
138.0 FPS
1080p
165.0 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
186.0 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
142.0 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
75.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
205.0 FPS
1080p
232.0 FPS
1440p
181.0 FPS
1440p
201.0 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
121.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn