RTX 2060 So với RTX 2070 - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2060 với i7-8700K và RTX 2070 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2060 with i7-8700K RTX 2070 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
130.0 FPS
1440p
61.8 FPS
1440p
96.0 FPS
2160p
32.2 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.8 FPS
1080p
165.0 FPS
1440p
80.8 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
41.2 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.8 FPS
1080p
186.0 FPS
1440p
107.8 FPS
1440p
142.0 FPS
2160p
57.2 FPS
2160p
75.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.8 FPS
1080p
232.0 FPS
1440p
166.8 FPS
1440p
201.0 FPS
2160p
103.2 FPS
2160p
121.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn