GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.0 FPS
1080p
80.9 FPS
1440p
53.0 FPS
1440p
59.8 FPS
2160p
28.0 FPS
2160p
31.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.0 FPS
1080p
115.9 FPS
1440p
72.0 FPS
1440p
78.8 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
40.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.0 FPS
1080p
136.9 FPS
1440p
99.0 FPS
1440p
105.8 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
56.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.0 FPS
1080p
182.9 FPS
1440p
158.0 FPS
1440p
164.8 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
102.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn