GTX 1050 So với RX 550 - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1050 với i7-8700K và RX 550 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1050 with i7-8700K RX 550 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
25.4 FPS
1080p
16.1 FPS
1440p
18.7 FPS
1440p
11.9 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
6.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
60.4 FPS
1080p
51.1 FPS
1440p
37.7 FPS
1440p
30.9 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
15.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
81.4 FPS
1080p
72.1 FPS
1440p
64.7 FPS
1440p
57.9 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
31.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.4 FPS
1080p
118.1 FPS
1440p
123.7 FPS
1440p
116.9 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
77.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn