RX VEGA 6 So với GTX 960M - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
8.1 FPS
1080p
20.6 FPS
1440p
6.0 FPS
1440p
15.2 FPS
2160p
3.1 FPS
2160p
7.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
43.1 FPS
1080p
55.6 FPS
1440p
25.0 FPS
1440p
34.2 FPS
2160p
12.1 FPS
2160p
16.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.1 FPS
1080p
76.6 FPS
1440p
52.0 FPS
1440p
61.2 FPS
2160p
28.1 FPS
2160p
32.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.1 FPS
1080p
122.6 FPS
1440p
111.0 FPS
1440p
120.2 FPS
2160p
74.1 FPS
2160p
78.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn