RX 590 So với R9 FURY - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
59.5 FPS
1080p
53.6 FPS
1440p
43.9 FPS
1440p
39.6 FPS
2160p
22.9 FPS
2160p
20.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.5 FPS
1080p
88.6 FPS
1440p
62.9 FPS
1440p
58.6 FPS
2160p
31.9 FPS
2160p
29.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
115.5 FPS
1080p
109.6 FPS
1440p
89.9 FPS
1440p
85.6 FPS
2160p
47.9 FPS
2160p
45.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.5 FPS
1080p
155.6 FPS
1440p
148.9 FPS
1440p
144.6 FPS
2160p
93.9 FPS
2160p
91.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn