RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.0 FPS
1080p
72.0 FPS
1440p
61.0 FPS
1440p
53.0 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
28.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.0 FPS
1080p
107.0 FPS
1440p
80.0 FPS
1440p
72.0 FPS
2160p
41.0 FPS
2160p
37.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.0 FPS
1080p
128.0 FPS
1440p
107.0 FPS
1440p
99.0 FPS
2160p
57.0 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.0 FPS
1080p
174.0 FPS
1440p
166.0 FPS
1440p
158.0 FPS
2160p
103.0 FPS
2160p
99.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn