RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
47.9 FPS
1080p
42.1 FPS
1440p
35.7 FPS
1440p
31.1 FPS
2160p
18.4 FPS
2160p
16.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
82.9 FPS
1080p
77.1 FPS
1440p
54.7 FPS
1440p
50.1 FPS
2160p
27.4 FPS
2160p
25.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
103.9 FPS
1080p
98.1 FPS
1440p
81.7 FPS
1440p
77.1 FPS
2160p
43.4 FPS
2160p
41.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
149.9 FPS
1080p
144.1 FPS
1440p
140.7 FPS
1440p
136.1 FPS
2160p
89.4 FPS
2160p
87.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn