R9 M280X So với RX 550X Mobile - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 550X Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.9 FPS
1080p
11.3 FPS
1440p
15.4 FPS
1440p
8.3 FPS
2160p
8.0 FPS
2160p
4.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.9 FPS
1080p
46.3 FPS
1440p
34.4 FPS
1440p
27.3 FPS
2160p
17.0 FPS
2160p
13.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.9 FPS
1080p
67.3 FPS
1440p
61.4 FPS
1440p
54.3 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
29.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.9 FPS
1080p
113.3 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
113.3 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
75.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn