R9 M280X So với R9 M270X - Just Cause 4 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Just Cause 4 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.9 FPS
1080p
17.3 FPS
1440p
15.4 FPS
1440p
12.7 FPS
2160p
8.0 FPS
2160p
6.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.9 FPS
1080p
52.3 FPS
1440p
34.4 FPS
1440p
31.7 FPS
2160p
17.0 FPS
2160p
15.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.9 FPS
1080p
73.3 FPS
1440p
61.4 FPS
1440p
58.7 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
31.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.9 FPS
1080p
119.3 FPS
1440p
120.4 FPS
1440p
117.7 FPS
2160p
79.0 FPS
2160p
77.6 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn