RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Hitman Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
86.7 FPS
1080p
73.8 FPS
1440p
62.2 FPS
1440p
53.1 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.7 FPS
1080p
108.8 FPS
1440p
81.2 FPS
1440p
72.1 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.7 FPS
1080p
129.8 FPS
1440p
108.2 FPS
1440p
99.1 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.7 FPS
1080p
175.8 FPS
1440p
167.2 FPS
1440p
158.1 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn