R9 M280X So với GTX 970M - Hitman Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 970M với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 970M with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
28.5 FPS
1080p
40.3 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
29.1 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
63.5 FPS
1080p
75.3 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
48.1 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
84.5 FPS
1080p
96.3 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
75.1 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
130.5 FPS
1080p
142.3 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
134.1 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn