GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Hitman 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
97.0 FPS
1080p
105.0 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
69.0 FPS
2160p
38.0 FPS
2160p
40.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
132.0 FPS
1080p
140.0 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
88.0 FPS
2160p
47.0 FPS
2160p
49.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
153.0 FPS
1080p
161.0 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
115.0 FPS
2160p
63.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
199.0 FPS
1080p
207.0 FPS
1440p
168.0 FPS
1440p
174.0 FPS
2160p
109.0 FPS
2160p
111.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn