RX VEGA 6 So với R9 M280X - Hitman 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
10.0 FPS
1080p
18.9 FPS
1440p
6.5 FPS
1440p
11.9 FPS
2160p
4.0 FPS
2160p
7.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
45.0 FPS
1080p
53.9 FPS
1440p
25.5 FPS
1440p
30.9 FPS
2160p
13.0 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.0 FPS
1080p
74.9 FPS
1440p
52.5 FPS
1440p
57.9 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.0 FPS
1080p
120.9 FPS
1440p
111.5 FPS
1440p
116.9 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
78.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn