RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - Hitman 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.3 FPS
1080p
41.0 FPS
1440p
42.8 FPS
1440p
27.0 FPS
2160p
25.5 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
100.3 FPS
1080p
76.0 FPS
1440p
61.8 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
34.5 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.3 FPS
1080p
97.0 FPS
1440p
88.8 FPS
1440p
73.0 FPS
2160p
50.5 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.3 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
147.8 FPS
1440p
132.0 FPS
2160p
96.5 FPS
2160p
87.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn