R9 M280X So với GTX 1050 Mobile 2GB - Hitman 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Hitman 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Mobile 2GB với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Mobile 2GB with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
18.9 FPS
1080p
23.5 FPS
1440p
11.9 FPS
1440p
15.7 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
9.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
53.9 FPS
1080p
58.5 FPS
1440p
30.9 FPS
1440p
34.7 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
18.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
74.9 FPS
1080p
79.5 FPS
1440p
57.9 FPS
1440p
61.7 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
34.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.9 FPS
1080p
125.5 FPS
1440p
116.9 FPS
1440p
120.7 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
80.4 FPS

Compare i7-4770K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn