R9 M280X So với R9 M280X 2GB - GRID 2 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GRID 2 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
57.0 FPS
1080p
54.6 FPS
1440p
41.2 FPS
1440p
39.5 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.0 FPS
1080p
89.6 FPS
1440p
60.2 FPS
1440p
58.5 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.0 FPS
1080p
110.6 FPS
1440p
87.2 FPS
1440p
85.5 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
159.0 FPS
1080p
156.6 FPS
1440p
146.2 FPS
1440p
144.5 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn