GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.8 FPS
1080p
92.1 FPS
1440p
63.5 FPS
1440p
66.6 FPS
2160p
26.1 FPS
2160p
27.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.8 FPS
1080p
127.1 FPS
1440p
82.5 FPS
1440p
85.6 FPS
2160p
35.1 FPS
2160p
36.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
143.8 FPS
1080p
148.1 FPS
1440p
109.5 FPS
1440p
112.6 FPS
2160p
51.1 FPS
2160p
52.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
189.8 FPS
1080p
194.1 FPS
1440p
168.5 FPS
1440p
171.6 FPS
2160p
97.1 FPS
2160p
98.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn