RX VEGA 6 So với GTX 960M - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và GTX 960M với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
9.2 FPS
1080p
23.4 FPS
1440p
6.6 FPS
1440p
16.9 FPS
2160p
2.7 FPS
2160p
7.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.2 FPS
1080p
58.4 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
35.9 FPS
2160p
11.7 FPS
2160p
16.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.2 FPS
1080p
79.4 FPS
1440p
52.6 FPS
1440p
62.9 FPS
2160p
27.7 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.2 FPS
1080p
125.4 FPS
1440p
111.6 FPS
1440p
121.9 FPS
2160p
73.7 FPS
2160p
78.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn