RX 590 So với GTX 980 Ti - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
67.7 FPS
1080p
69.4 FPS
1440p
49.0 FPS
1440p
50.2 FPS
2160p
20.1 FPS
2160p
20.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.7 FPS
1080p
104.4 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
69.2 FPS
2160p
29.1 FPS
2160p
29.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
123.7 FPS
1080p
125.4 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
96.2 FPS
2160p
45.1 FPS
2160p
45.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.7 FPS
1080p
171.4 FPS
1440p
154.0 FPS
1440p
155.2 FPS
2160p
91.1 FPS
2160p
91.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn