RX 5600 XT So với GTX 1660 SUPER - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1660 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1660 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
61.0 FPS
2160p
28.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
120.0 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
80.0 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
141.0 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
107.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
187.0 FPS
1440p
173.0 FPS
1440p
166.0 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
96.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn