RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
94.0 FPS
1080p
91.4 FPS
1440p
68.0 FPS
1440p
66.1 FPS
2160p
28.0 FPS
2160p
27.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
129.0 FPS
1080p
126.4 FPS
1440p
87.0 FPS
1440p
85.1 FPS
2160p
37.0 FPS
2160p
36.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
150.0 FPS
1080p
147.4 FPS
1440p
114.0 FPS
1440p
112.1 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
52.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
196.0 FPS
1080p
193.4 FPS
1440p
173.0 FPS
1440p
171.1 FPS
2160p
99.0 FPS
2160p
98.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn