RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
61.1 FPS
1080p
81.4 FPS
1440p
44.0 FPS
1440p
58.8 FPS
2160p
18.3 FPS
2160p
24.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.1 FPS
1080p
116.4 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
77.8 FPS
2160p
27.3 FPS
2160p
33.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.1 FPS
1080p
137.4 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
104.8 FPS
2160p
43.3 FPS
2160p
49.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
163.1 FPS
1080p
183.4 FPS
1440p
149.0 FPS
1440p
163.8 FPS
2160p
89.3 FPS
2160p
95.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn