RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.1 FPS
1080p
48.0 FPS
1440p
39.8 FPS
1440p
34.7 FPS
2160p
16.3 FPS
2160p
14.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
90.1 FPS
1080p
83.0 FPS
1440p
58.8 FPS
1440p
53.7 FPS
2160p
25.3 FPS
2160p
23.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.1 FPS
1080p
104.0 FPS
1440p
85.8 FPS
1440p
80.7 FPS
2160p
41.3 FPS
2160p
39.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.1 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
144.8 FPS
1440p
139.7 FPS
2160p
87.3 FPS
2160p
85.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn