R9 M280X So với RX 550X Mobile - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 550X Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
23.7 FPS
1080p
12.8 FPS
1440p
17.1 FPS
1440p
9.3 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
3.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.7 FPS
1080p
47.8 FPS
1440p
36.1 FPS
1440p
28.3 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
12.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.7 FPS
1080p
68.8 FPS
1440p
63.1 FPS
1440p
55.3 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
28.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.7 FPS
1080p
114.8 FPS
1440p
122.1 FPS
1440p
114.3 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
74.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn