R9 M280X So với R9 M270X - GreedFall Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


GreedFall So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M270X với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M270X with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
23.7 FPS
1080p
19.7 FPS
1440p
17.1 FPS
1440p
14.2 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
5.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.7 FPS
1080p
54.7 FPS
1440p
36.1 FPS
1440p
33.2 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
14.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
79.7 FPS
1080p
75.7 FPS
1440p
63.1 FPS
1440p
60.2 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
30.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.7 FPS
1080p
121.7 FPS
1440p
122.1 FPS
1440p
119.2 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
76.9 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn