TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.7 FPS
1080p
144.3 FPS
1440p
115.3 FPS
1440p
121.9 FPS
2160p
68.7 FPS
2160p
64.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
187.7 FPS
1080p
179.3 FPS
1440p
134.3 FPS
1440p
140.9 FPS
2160p
77.7 FPS
2160p
73.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
208.7 FPS
1080p
200.3 FPS
1440p
161.3 FPS
1440p
167.9 FPS
2160p
93.7 FPS
2160p
89.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
254.7 FPS
1080p
246.3 FPS
1440p
220.3 FPS
1440p
226.9 FPS
2160p
139.7 FPS
2160p
135.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn