GTX 1660 So với RX 590 - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và RX 590 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K RX 590 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
83.7 FPS
1080p
66.4 FPS
1440p
59.4 FPS
1440p
46.3 FPS
2160p
28.7 FPS
2160p
21.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
118.7 FPS
1080p
101.4 FPS
1440p
78.4 FPS
1440p
65.3 FPS
2160p
37.7 FPS
2160p
30.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
139.7 FPS
1080p
122.4 FPS
1440p
105.4 FPS
1440p
92.3 FPS
2160p
53.7 FPS
2160p
46.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
185.7 FPS
1080p
168.4 FPS
1440p
164.4 FPS
1440p
151.3 FPS
2160p
99.7 FPS
2160p
92.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn