GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.0 FPS
1080p
83.7 FPS
1440p
63.0 FPS
1440p
59.4 FPS
2160p
31.0 FPS
2160p
31.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
124.0 FPS
1080p
118.7 FPS
1440p
82.0 FPS
1440p
78.4 FPS
2160p
40.0 FPS
2160p
40.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
139.7 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
105.4 FPS
2160p
56.0 FPS
2160p
56.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
191.0 FPS
1080p
185.7 FPS
1440p
168.0 FPS
1440p
164.4 FPS
2160p
102.0 FPS
2160p
102.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn