GTX 1050 So với RX 550 - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1050 với i7-8700K và RX 550 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1050 with i7-8700K RX 550 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
29.4 FPS
1080p
19.1 FPS
1440p
20.5 FPS
1440p
13.3 FPS
2160p
9.7 FPS
2160p
6.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.4 FPS
1080p
54.1 FPS
1440p
39.5 FPS
1440p
32.3 FPS
2160p
18.7 FPS
2160p
15.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
85.4 FPS
1080p
75.1 FPS
1440p
66.5 FPS
1440p
59.3 FPS
2160p
34.7 FPS
2160p
31.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.4 FPS
1080p
121.1 FPS
1440p
125.5 FPS
1440p
118.3 FPS
2160p
80.7 FPS
2160p
77.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn