RX VEGA 6 So với Radeon R5 - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và Radeon R5 với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K Radeon R5 with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
9.5 FPS
1080p
24.1 FPS
1440p
6.6 FPS
1440p
0.0 FPS
2160p
3.1 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
44.5 FPS
1080p
59.1 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
19.0 FPS
2160p
12.1 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
65.5 FPS
1080p
80.1 FPS
1440p
52.6 FPS
1440p
46.0 FPS
2160p
28.1 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.5 FPS
1080p
126.1 FPS
1440p
111.6 FPS
1440p
105.0 FPS
2160p
74.1 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn