RX 590 So với GTX 980 Ti - Grand Theft Auto V Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Grand Theft Auto V So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.4 FPS
1080p
80.0 FPS
1440p
46.3 FPS
1440p
55.9 FPS
2160p
21.9 FPS
2160p
27.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.4 FPS
1080p
115.0 FPS
1440p
65.3 FPS
1440p
74.9 FPS
2160p
30.9 FPS
2160p
36.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.4 FPS
1080p
136.0 FPS
1440p
92.3 FPS
1440p
101.9 FPS
2160p
46.9 FPS
2160p
52.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.4 FPS
1080p
182.0 FPS
1440p
151.3 FPS
1440p
160.9 FPS
2160p
92.9 FPS
2160p
98.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn